BEH R' F R U R' U' R' F' R U' R' D' R U2 R' D R2 U' CFI U R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R U' R' F' R
BEK F R U R' U' R' F' R U' R' D' R U2 R' D R2 U' R' CFL R U R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R U' R' F'
BEM AEM+AND CFN AME+ADN
BEP AEP+AQD CFQ APE+ADQ
BES AES+ATD CFT ASE+ADT
BEY AZF+ADY CFZ AFZ+AYD
BHK R' U' R' F' R U' R' D' R U2 R' D R2 U' R' F R U CIL U' R' F' R U R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R
BHM GMB+GCW CIN GBM+GWC
BHP GBP+GQA CIQ GPB+GAQ
BHS GBS+GTA CIT GSB+GAT
BHY GBY+GZA CIZ GYB+GAZ
BKM JBM+JNA CLN JMB+JAN
BKP JQC+JAP CLQ JCQ+JPA
BKS JRC+JAT CLT JCR+JTA
BKY JBY+JZA CLZ JYB+JAZ
BMP AQN+AWP CNQ ANQ+APW
BMS ANT+ARM CNT ATN+AMR
BMY AYM+ANX CNZ AMY+AXN
BPS AOR+ASQ CQT ARO+AQS
BPY AZQ+AOY CQZ AQZ+AYO
BSY AZT+ARY CTZ ATZ+AYR
EHK U' R' F R U R' U' R' F' R U' R' D' R U2 R' D R2 FIL R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R U' R' F' R U
EHM GEM+GND FIN GME+GDN
EHP GEP+GQD FIQ GPE+GDQ
EHS GES+GTD FIT GSE+GDT
EHY GEX+GYD FIZ GXE+GDY
EKM JNF+JDM FLN JFN+JMD
EKP JOF+JDQ FLQ JFO+JQD
EKS JTF+JDS FLT JFT+JSD
EKY JEY+JZD FLZ JYE+JDZ
EMP DPM+DNO FNQ DMP+DON
EMS DTW+DMS FNT DWT+DSM
EMY DXW+DMZ FNZ DWX+DZM
EPS DRP+DQT FQT DPR+DTQ
EPY DQX+DYP FQZ DXQ+DPY
ESY DTX+DYS FTZ DXT+DSY
HKM JHM+JNG ILN JMH+JGN
HKP JHP+JQG ILQ JPH+JGQ
HKS JHS+JTG ILT JSH+JGT
HKY JHY+JZG ILZ JYH+JGZ
HMP R' F' R U' R D' R' U' R D R' U2 R' F R2 D' B D R' D' R B' R' D INQ D' R B R' D R D' B' D R2 F' R U2 R D' R' U R D R' U R' F R
HMS R' D U R' D' R U' R' D R D' R' U D R U' R' D' R U R' U' R2 INT R' D R' D' R U R' D R U' D' R' U R U' R' D R U R' D' U' R2
HMY U R U R' D R U' R' D' R U' R2 D R2 U R' U' R2 D' R2 INZ R2 D R2 U R U' R2 D' R2 U R' D R U R' D' R U' R' U'
HPS R' D' R D R' U' R D' R' U D R U' R' U R D' R' U' R D U IQT U' D' R' U R D R' U' R U R' D' U' R D R' U R D' R' D R
HPY D' R' D U R' D' R U' R' D R D' R' U D R U' R' D' R U R' U' R2 D IQZ D' R' D R' D' R U R' D R U' D' R' U R U' R' D R U R' D' U' R2 D
HSY U' R' D U R D' R' U' R D R' D' R U D R' U' R D' R' U R ITZ R' U' R D R' U R D' U' R' D R D' R' U R D R' U' D' R U
KMP D R' F' R D' R' D F D' R2 B R' U2 R' D R U' R' D' R U' R B' R' LNQ R B R' U R' D R U R' D' R U2 R B' R2 D F' D' R D R' F R D'
KMS D R D' R D R' U' R D' R' U D R U' R' U R D' R' U' R D U R2 D' LNT D R D' U' R D R' U R D' R' D R U' D' R' U R D R' U' R U R2 D'
KMY U D R U' R' D' R U R' U' R D U R' D' R U' R' D R D' R' LNZ R D R' D' R U R' D R U' D' R' U R U' R' D R U R' D' U'
KPS R2 D' R2 U' R' U R2 D R2 U' R D' R' U' R D R' U R U LQT U' R' U' R D' R' U R D R' U R2 D' R2 U' R U R2 D R2
KPY R D' R D R' U' R D' R' U D R U' R' U R D' R' U' R D U R2 LQZ R D' U' R D R' U R D' R' D R U' D' R' U R D R' U' R U R2
KSY R U R' D' R U' R' D U R D' R' D R U' R' D' R U D R' U' LTZ U R D' U' R' D R U R' D' R D R' U' D' R U R' D R U' R'
MPS D (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D NQT D (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D
MPY (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D2 NQZ (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D2
MSY (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D2 (R U R' U')2 D NTZ (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D2 (U R U' R')2 D
PSY (R U R' U')2 D2 (R U R' U')2 D (R U R' U')2 D QTZ (U R U' R')2 D2 (U R U' R')2 D (U R U' R')2 D